headerphoto
首頁 最新消息 活動 [2017-04-10] 小五升中家長會
[2017-04-10] 小五升中家長會 PDF 列印 E-mail

講者
香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 張國華副校長
東華三院甲寅年總理中學  梁東榮校長

香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 張國華副校長

東華三院甲寅年總理中學 梁東榮校長